Beneficis i aplicacions del Cablejat Estructurat en una empresa

El sistema de cablejat estructurat ofereix a les empreses solucions integrals per a la segura transmissió d'informació de veu, dades i imatge.

Per la importància per al correcte funcionament del seu negoci, és necessari comptar amb una empresa especialista en cablejat estructurat per solucionar els problemes i millores a aplicar en el seu cablejat de xarxa.

Actualment en dissenyar una xarxa de cablejat que satisfaci les necessitats d'una empresa, s'han de tenir en compte diferents factors:

 • La flexibilitat dels serveis suportats pel cablejat de la xarxa.
 • La dimensió del lloc on es farà el cablejat.
 • La quantitat d'usuaris que estaran connectats a la xarxa.

El cablejat estructurat es defineix com un sistema que permet instal·lar la infraestructura de telecomunicacions en un lloc determinat (com una empresa); el cablejat estructurat es troba format per cables, connectors, canalitzacions i dispositius que permeten transportar senyals d'un emissor fins a un receptor, dins de les oficines on la xarxa de cablejat ha estat instal·lada.

Imatge d'un cable de xarxa dins d'un sistema de cablejat estructurat

La instal·lació de cablejat estructurat es troba controlat per una sèrie d'organitzacions com la ANSI, ISO i la IEEE. Dins de les normes més destacades es troben com instal·lar el cablejat de telecomunicacions en edificis comercials i residencials, els requeriments del cablejat estructurat, com s'han d'utilitzar els cables i quines han de ser les normes d'administració de la xarxa de cablejat.

Cada vegada més, les aplicacions que corren pel sistema de Cablejat Estructurat, exigeixen més ampla de banda, seguretat i menys problemes; ja que el bon funcionament i les necessitats d'una empresa no només depenen de la transmissió d'informació pel cablejat de xarxa, sinó que necessiten obtenir un bon rendiment en la transmissió d'aquesta informació.

Dins de les possibles Aplicacions d'un sistema de Cablejat Estructurat es troben:

 1. Instal·lació de Xarxes: Pot ser d'àrea local (LAN) o més extensa (WAN). La seva principal missió és obtenir una infraestructura bàsica per a l'aprofitament de recursos de l'empresa i la creació d'una infraestructura interna (INTRANET), amb això les empreses poden enviar i rebre informació de forma més fàcil i segura entre els empleats i sistemes, es millora el procés de presa de decisions i s'agilitzen els tràmits i els processos d'Organització, Comunicació i Emmagatzematge Electrònic.
 2. Treball remot: Permet la implementació de la Tecnologia coneguda com Thin Client: Aquest terme es coneix com la necessitat d'implementar una xarxa d'equips que es connecten a uns servidors centralitzats amb bases de dades o sistemes importants per a l'empresa, aquesta tecnologia s'utilitza en hospitals, agències de seguretat, aerolínies, hotels, centres de reserves i empreses relacionades.
 3. Administrador de Servidors: El cablejat estructurat és necessari per poder garantir que els administradors de xarxa dissenyin la seguretat de la informació que circula per la xarxa i permet facilitar la configuració dels processos de l'empresa de manera eficaç.

Un cop instal·lat el sistema de cablejat estructurat a l'empresa, aquest compta amb una sèrie de beneficis, que en el seu conjunt faran que l'empresa tingui un millor resultat i eficàcia amb els seus processos interns i externs.

Dins dels Beneficis del Cablejat Estructurat en una empresa, es troben:

 • Administració ràpida i senzilla de canvis d'ubicació del personal de l'empresa. Si es volen fer canvis, un sistema de cablejat de xarxa ben definit permet que aquests siguin ràpids i senzills.
 • És possible que existeixi la convivència de diversos servidors en xarxa, com veu, dades i imatge, tot això amb una mateixa instal·lació de cablejat.
 • Agilitza el procés amb un manteniment més senzill, segur i econòmic.
 • Una instal·lació de cablejat estructurat correctament realitzada és segura, no només a nivell de dades, sinó també a nivell es seguretat personal.
 • Tenen un període llarg de vida útil. Ofereix a l'empresa una tipologia de comunicacions que es coneix com cablejat obert, perquè suporta totes les tecnologies actuals i les futures fins a un màxim de 15 anys vista, i en cas necessari a partir de llavors es podrà reemplaçar la vella infraestructura per una més actualitzada sense necessitat de realitzar una gran inversió.

És important que una empresa especialista en cablejat estructurat, sigui qui realitzi la instal·lació de la mateixa ja que si està ben dissenyat s'aconsegueix un sistema amb un altíssim rendiment i serà prou flexible per acomodar-se a les necessitats de la seva empresa.

L'empresa especialista en cablejat estructurat sabrà quina és l'elecció correcta dels punts de connexió, rutes de cablejat, elecció de materials, on s'han de col·locar els concentradors perquè pugui suportar els canvis tan ràpids i sobtats de la tecnologia i que es puguin dur a terme de manera ràpida i eficaç.

És per això que Telecon Sistemas ofereix els serveis de: instal·lació de cablejat estructurat i manteniment de xarxes de cablejat estructurat, perquè som experts i sabem que amb un correcte disseny del sistema de xarxa de la seva empresa podrà optimitzar la seva inversió en infraestructura.

Per a més informació, contacti amb Telecon Sistemas.