Centraletes Telefòniques físiques o Centraletes Virtuals en el núvol

Des de ja fa temps els operadors de telefonia estan potenciant a nivell comercial les centraletes telefòniques virtuals en el núvol. Aquestes centraletes, no deixen de ser un servei que permet la telefonia IP i que s'ofereix a les empreses sense instal·lar l'equip central (la PBX o Centraleta Telefònica) a les instal·lacions físiques de la mateixa.

Per contra, la centraleta telefònica es troba en unes instal·lacions remotes (Data Center) de l'operador o de l'empresa que comercialitza aquest servei de telefonia. Descentralitzant així el lloc d'instal·lació.

En nombroses ocasions la informació i forma d'enfocar aquest tipus de servei per part dels operadors no és l'adequada o és incorrecta. Tot això acaba generant confusió en l'usuari quan aquest intenta comparar ambdós tipus de centraletes.

Per abordar una comparació entre centraletes telefòniques físiques i centraletes virtuals haurien de valorar costos, facilitats i la qualitat del servei. A continuació es detallen una sèrie d'arguments que s'han de tenir en compte per poder realitzar la comparativa amb certs punts clars.

  • No cal que vostè compri una centraleta física, però si només contemplem costos el servei de centraleta virtual pot arribar a ser més car que una física.
  • Sí requereix una instal·lació de cablejat estructurat. Excepte certes particularitats, la centraleta virtual requereix la mateixa instal·lació. En cas de no disposar d'aquest cablejat, s'haurà de realitzar una planificació tenint en compte una sèrie de paràmetres (velocitat, seguretat, etc.) Que garanteixin el correcte funcionament d'una xarxa per a telefonia IP.
  • Ja no haurà de pagar el manteniment que comporta una centraleta física, encara que d'una manera o altra s'haurà de pagar algun tipus de quota de servei o manteniment de la centraleta telefònica virtual.
  • Els seus costos de trucades no seran inferiors a la centraleta telefònica física, a més del servei que s'ofereix per la centraleta virtual en el núvol també es contempla el preu del trànsit telefònic. Qualsevol centraleta física permet contractar lliurement i beneficiar-se de tarifes competitives amb diferents operadors tradicionals o IP. Tanmateix és habitual que qui ofereix el servei de centraleta virtual, ho faci lligant el servei de centraleta virtual a les seves tarifes de trànsit telefònic.
  • No evitarà que la seva centraleta es quedi obsoleta, de la mateixa manera que s'actualitzen sistemes o aplicacions, s'hauran actualitzar les comunicacions i serveis relacionats amb la centraleta virtual per part del seu proveïdor. Per tant, cal que les polítiques d'actualitzacions de la centraleta virtual en el núvol que segueixi el proveïdor es revisin detalladament.
  • Qualitat del servei: Aquest és sense cap dubte el punt més important en l'elecció d'una centraleta telefònica, per la importància de la centraleta telefònica en el funcionament i les comunicacions de la seva empresa. Imagini per un moment, que la seva centraleta virtual en el núvol estigués perdent trucades entrants a la seva empresa "sense vostè assabentar-se", per això és imprescindible intentar recopilar la màxima informació a nivell d'opinions del servei i la qualitat del funcionament de la centraleta telefònica per no posar en risc les comunicacions de la seva empresa.

Finalment recordar que un dels punts clau de qualsevol sistema de telefonia IP a centraleta telefònica física o virtual és la qualitat de connexió de l'empresa a Internet, la qual determinarà en gran mesura la qualitat del servei.

Per a més informació, de centraletes telefòniques físiques o virtuals contacti amb Telecon Sistemes.

Compra, configuració i instal·lació de centraleta telefònica