Trieu el millor lloc per al router WIFI

Actualment, gràcies als routers sense fils podem connectar nombrosos dispositius a Internet: portàtils, tablets, mòbils etc. El router es connecta a la xarxa a través de cable i emet el senyal sense fils o WIFI que és captada pels nostres equips.

Aquest senyal WIFI dependrà de la potència d'emissió del router i altres factors com distància, obstacles, interferències, etc.

Imatge del logo de WIFI

Els equips fora del radi d'aquesta senyal o amb factors que la limiten, no podran connectar-se a Internet o experimentaran una connexió deficient, amb lentitud, talls, etc. I en conseqüència ens provocarà una pèrdua de qualitat en la nostra experiència com a usuari.

Hi ha actuacions ràpides i poc eficients, com apagar i encendre el router, desconnectar el WIFI i tornar-lo a activar, etc. Però quan el problema és que el senyal WIFI és de poca qualitat, hi ha altres tasques a realitzar per millorar el senyal WIFI com ara:

Zona Central
Haurem de provar diverses ubicacions del router WIFI d'acord a les nostres necessitats. Si treballem per igual en totes les zones de la casa o empresa seria interessant col·locar el router en una zona central.

Proper al nostre lloc de treball habitual
Si pel contrari treballem en una part concreta, l'haurem de situar el més a prop possible del nostre lloc de treball.

Limitacions del router WIFI
Hem de tenir en compte que poden existir certes limitacions, en haver d'estar el router connectat per cable a la corresponent presa de la paret.

Distància WIFI
Tal com comentàvem en la introducció si estem molt allunyats del router, el senyal pot no arribar o ser deficient.

En cas d'estar ubicats en l'altre extrem de la casa o en un gran edifici pot ser necessària la instal·lació d'una antena WIFI més potent o de diversos repetidors per amplificar el senyal WIFI.

Obstacles
L'ideal és tenir "línia de visió" amb el router sense obstacles entre mig. Qualsevol barrera en aquesta línia de visió pot bloquejar o debilitar el senyal.

Des de parets a mobiliari o superfícies reflectores com finestres, miralls, panells metàl·lics, etc. Tots ells poden literalment fer rebotar les ones, bloquejant el senyal o debilitant-lo.

Atès que la majoria d'obstacles estan a nivell del terra, molts tècnics prefereixen fer la instal·lació del router o del punt d'accés el més a prop del sostre possible.

Interferències del senyal WIFI
Els equips sense fils o inalàmbrics no estan ben aïllats contra interferències de ràdio-freqüència, pel que és important mantenir l'equip apartat de fluorescents, ordinadors, telèfons sense fils, bluetooth i qualsevol altra font d'interferències electromagnètiques.

Cal destacar que altres xarxes sense fils podrien interferir en el senyal de la nostra pel que, en la mesura del possible, hauríem de configurar al nostre router els canals del senyal per estar a 3 canals de les altres fonts externes.

Per a més informació de la instal·lació de xarxes WIFI contacti amb Telecon Sistemes.